Om företaget
Kvalitetspolicy
Miljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy
Garantier
Referensobjekt
Våra leverantörer
Kontakta oss
Här hittar du oss
Akustikbyggen


Kvalitetspolicy

Det är Takringens kvalitetspolicy att endast utföra entreprenadarbeten och tjänster som är av sådan kvalitet att de förtjänar och vinner kundens fulla belåtenhet och förtroende genom att vi utför arbetet på ett fackmannamässigt och tillförlitligt sätt.

För att ytterligare öka Takringens anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitetstänkande genomsyrar hela organisationen. Var och en i organisationen skall ha kunskap om att det endast är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på vårt arbete och våra tjänster.

Kvaliteten och tillförlitligheten skall i alla avseenden vara sådan att den utgör ett väsentligt motiv för våra entreprenadkunder att alltid anlita Takringen.

Miljöpolicy

Takringen skall verka för att förbättra omgivande miljö genom åtgärder som bidrager till att minska vår miljöbelastning. Grunden för vårat arbete skall vara gällande miljölagstiftning. Takringen investerar fortlöpande i externa kompetenshöjande åtgärder för personal, där arbetsmiljöaspekter ingår som en naturlig del.
Takringen arbetar även med att minska miljöbelastningen i kontor och vid transporter genom minskad energiförbrukning, pappersåtervinning, spill sorteras för återvinning samt kontinuerlig uppdatering av fordonsparken för minskad drivmedelsförbrukning och därmed minskade utsläpp.

Arbetsmiljöpolicy

Takringen skall erbjuda varje anställd inom företaget en arbetsplats som helt överensstämmer med gällande arbetsmiljölag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen.
I enlighet med arbetsmiljölagen 3 kapitlet paragraf 2 skall Takringen systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som säkerställer att arbetsmiljön uppfyller kraven i arbetsmiljölagen och dess föreskrifter, som har meddelats med stöd av lagen. Takringen skall utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidtaga de åtgärder som föranledes därav. Åtgärder som inte kan vidtagas omedelbart tidsplaneras.
Takringen skall i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner skall upprättas. Takringen skall vidare se till att det på arbetsstället i Takringen´s verksamhet, en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de uppgifter, som enligt arbetsmiljölagen 22 kapitlet. Lagen om allmän försäkring vilar på Takringen. Samtliga anställda skall grundutbildas och kontinuerligt vidareutbildas och informeras om använda maskiner, verktyg, material arbetssätt och tekniker. Varje anställd skall via utbildning och information ges god kännedom om ovanståendes användningsområden, möjligheter och risker. Arbetsmiljölagen och aktuella regler skall finnas tillgängliga för samtliga arbetstagare. Samtliga anställda inom Takringen skall inse och förstå vikten av att hålla sig informerad om Takringen´s arbetsmiljöpolicy samt om gällande arbetsmiljölagar och föreskrifter, så att han kan erbjuda sig själv och sina arbetskamrater en säker arbetsplats. Huvudansvaret för att arbetsmiljöarbetet inom Takringen skall genomföras i enlighet med beslutad policy, åvilar V.D. Eventuell delegering av ansvaret skall dokumenteras skriftligt.
 
   Takringen Akustikbyggen AB  |   Kryddstigen 21  |    802 92 Gävle  |   026-51 06 06  |   gavle@takringen.se